$flag.language_name}
Черис Груп ООД
Производство на коктейлни череши

Производствените съоръжения на Черис Груп ООД, суровините и процеса на обработка до краен продукт, съответстват на Закона за храните (обн., ДВ, N 90/1999) и отговаря на всички изисквания на Регламенти (ЕО) 852/2004.

Фирмата е сертифицирана по стандарт : ISO 22000:5000 Черис Груп има внедрена HACCP система, обхващаща всички аспекти на производствения процес, както и пълна проследяемост .

В програмата са включени също и Добри производствени практики (GMP), които са част от гаранцията за качество, която гарантира, че продуктите са произведени и контролирани от стандартите за качество, подходящи за използването им по предназначение и са съгласно изискванията за произвоство.